Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ad-Online B.V.

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet met tussenkomst van een derde (reclame- of mediabureau), met Ad-Online B.V. de overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het uitzenden van een of meer reclame-uitingen en/of tot het plaatsen van de advertenties bij concessiegevers.
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Ad-Online en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere aanvulling die onder de overeenkomst wordt gedaan.
1.3. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een mediabureau, een advertentieovereenkomst aangaat met Ad-Online.
1.4. Reclame- en/of mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van de opdrachtgever, hetzij op eigen naam, overeenkomsten aangaat met Ad-Online respectievelijk advertentieruimte inkoopt bij Ad-Online.
1.5. Concessiegever: de derde die aan Ad-Online de rechten verleent advertentieruimte ter beschikking te stellen, middels digitale netwerken, ten behoeve van de opdrachtgever.
1.6. Advertentieruime: een digitaal medium, waaraan of via welke reclame-uitingen worden getoond en/of ten gehore worden gebracht.
1.7. Reclame-uiting: een commercial of advertentie die de opdrachtgever wil vertonen volgens een overeengekomen uitzendschema.

2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Ad-Online en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2. Ad-Online wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Ad-Online voor het aangaan van de overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Offertes zijn opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Deze zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen bij de concessiegevers.
3.2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
3.3. Offertes dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door digitale ondertekeningen van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Na ontvangst van de order, bevestigt Ad-Online de order digitaal aan opdrachtgever en komt de overeenkomst tot stand.
3.4. Alle door Ad-Online verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens, wordt door Ad-Online naar beste weten verstrekt, doch bindt Ad-Online niet. Afwijkingen van deze informatie is geen reden om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te wijzigen.
3.5. Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door Ad-Online schriftelijk bevestigd. Ook deze bevestiging dient door de opdrachtgever getekend retour gezonden te worden.
3.6. Indien de opdrachtgever (media- en/of reclamebureau) handelt in opdracht van een derde wordt deze derde in de offerte genoemd. De bemiddelaar wordt geacht de derde in casu te vertegenwoordigen en informeert de derde over de inhoud van de overeenkomst en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Ad-Online zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
4.2. Als de ter beschikking gestelde advertentieruimten afwijken van de in de overeenkomst opgenomen advertentieruimten en deze afwijking minder dan 10% is, geldt dat de overeenkomst gehandhaafd blijft. Is de afwijking 10% of meer dan treden Ad-Online en de opdrachtgever in overleg/onderhandeling over een plaatsing van de opdracht.
4.3. Bij niet-tijdige uitvoering zal de opdrachtgever Ad-Online binnen twee weken schriftelijk in gebreke stellen.

5. Aanleveren en inhoud van reclame-uiting

5.1. De opdrachtgever staat er voor in dat de reclame-uiting niet in strijd is met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de reclame-uiting conform de technische voorschriften en/of specificaties.
5.2. De opdrachtgever dient de tijdelijke of blijvende verwijdering van de reclame-uiting in het belang van de concessiehouder steeds te gedogen.
5.3. Indien de plaatsing van de reclame-uiting moet worden geannuleerd op basis van bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor Ad-Online onverminderd haar recht op de overeengekomen prijs.

6. Considerans

Ad Online Groningen BV heeft al zijn huidige en toekomstige vorderingen jegens de opdrachtgever, voortvloeiende uit met de hem gesloten overeenkomsten, gecedeerd aan CreditPay B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt medegedeeld. Ingevolge deze cessie kunnen bedoelde vorderingen uitsluitend bevrijdend betaald worden door betaling op rekeningnummer
ABN-AMRO: NL 13 ABNA 0400585979 ten name van Stichting Credit Investment, onder vermelding van het factuurnummer en Ad Online Groningen BV. De klant kan derhalve uitsluitend bevrijdend betalen aan CreditPay B.V. en betaling aan Ad Online Groningen BV bevrijdt de klant aldus niet van haar betalingsverplichtingen jegens CreditPay B.V. Op verzoek van de klant zal een door Ad Online Groningen BV gewaarmerkt uittreksel van de akte van cessie ter beschikking gesteld worden.

7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door Ad Online Groningen BV opgegeven bankrekeningnummer van CreditPay B.V. In verband met de in artikel 6 Considerans vermelde cessie kan de koper uitsluitend bevrijdend betalen aan CreditPay B.V..
7.2. Heeft binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
7.3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat opdrachtgever zich op opschorting kan beroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de koper 15% aan incassokosten over het openstaande saldo verschuldigd, met een minimum van 40,00 Euro. Indien Ad Online Groningen BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking. De opdrachtgever is jegens de Ad Online Groningen BV de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd.
7.5. Wanneer opdrachtgever wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en /of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Annulering

8.1. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan Ad-Online te worden doorgegeven. Indien de overeenkomst reeds is bekrachtigd door de opdrachtgever, dan blijft de opdrachtgever het volledige te annuleren bedrag verschuldigd.

9. Overmacht

9.1. Tekortkomingen door Ad-Online in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van buitengewone omstandigheden zoals onder andere de overmacht van concessiegever, virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege of grove schuld van hulppersonen worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Ad-Online toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Ad-Online is niet aansprakelijk voor: Fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan.
10.2. Ad-Online is niet aansprakelijk voor: Fouten of tekortkomingen veroorzaakt door de concessiegever.
10.3. Ad-Online is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare directe schade met een maximum van het verschuldigde bedrag van de overeenkomst. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten door de opdrachtgever, verloren gegevens of materialen zijn uitgesloten.

11. Toepasselijk recht

10.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst worden beslecht door bevoegde rechter te Groningen.